Những chi phí gì có thể được giảm trừ từ các loại thuế khi doanh nghiệp tham gia đào tạo?

29 Tháng Mười Một 2019

Theo Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sửa đổi và các văn bản hướng dẫn (Thông tư số 11 / VPHU, BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính về hợp nhất hướng dẫn về một số chính sách thu nhập của doanh nghiệp), các công ty, doanh nghiệp tham gia hoạt động GDNN sẽ được giảm trừ vào các chi phí sau đây khi xác định thu nhập chịu thuế

 • Tài trợ cho các trường học công lập, dân lập và tư thục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của pháp luật về giáo dục mà khoản tài trợ này không phải là để góp vốn, mua cổ phần trong các trường học;
 • Tài trợ cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập và hoạt động của trường học; 
 • Tài trợ cho các hoạt động thường xuyên của trường; 
 • Tài trợ học bổng cho học sinh, sinh viên thuộc các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và cơ sở sở giáo dục đại học được quy định tại Luật Giáo dục (tài trợ trực tiếp cho học sinh, sinh viên hoặc thông qua các cơ sở giáo dục, thông qua các cơ quan, tổ chức có chức năng huy động tài trợ theo quy định của pháp luật);
 • Tài trợ cho các cuộc thi về các môn học được giảng dạy trong trường học mà đối tượng tham gia dự thi là người học; 
 • Tài trợ để thành lập các Quỹ khuyến học giáo dục theo quy định của pháp luật về giáo dục đào tạo;
 • Các khoản chi thêm cho người dân tộc thiểu số được tính vào chi phí được trừ bao gồm: học phí đi học (nếu có) cộng chênh lệch tiền lương ngạch bậc (đảm bảo 100% lương cho người đi học);
 • Thu nhập từ hoạt động dạy nghề dành riêng cho người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS. Trường hợp cơ sở dạy nghề có cả đối tượng khác thì phần thu nhập được miễn thuế được xác định tương ứng với tỷ lệ học viên là người dân tộc thiểu số, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng tệ nạn xã hội, người đang cai nghiện, người sau cai nghiện, người nhiễm HIV/AIDS trong tổng số học viên.
 • Thuế suất ưu đãi 10% trong suốt thời gian hoạt động áp dụng đối với phần thu nhập của doanh nghiệp từ hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo,;
 • Hầu hết các trung tâm GDNN được thành lập ở các địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn sẽ được miễn thuế trong 4 năm và giảm 50% thuế trong 9 năm sau đó.
 • Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ.
 • Miễn thuế cho hàng hóa nhập khẩu không được sản xuất trong nước và được sử dụng cho các hoạt động GDNN. 

Liên kết website