Hướng dẫn phát triển quan hệ đối tác chung

8:40' 9/10/2019

Bước 1 Phát triển mục tiêu tham gia của các bên liên quan


 • Xác định mục tiêu tham gia của các bên liên quan và những gì chiến lược hợp tác cần phải đạt được
 • Hãy nhớ các mục tiêu được thiết lập theo mô hình SMART - Cụ thể(S), Đo lường được(M), Có thể đạt được(A), Thực tế(R) và Kịp thời(T) - Một trong những lý do chính khiến mục tiêu có thể đạt được nhưng không thực tế thì mục tiêu đó không phải là mục tiêu được ưu tiên cao
 • Bạn muốn đạt được hoạt động hợp tác nào, hãy sử dụng bảng dưới đây và dùng nó để viết ra mục tiêu của bạn

 

Hoạt động hợp tác

Ví dụ

Phát triển năng lực chuyên môn

 • Phát triển kỹ năng &cập nhật kiến thức cho nhân viên
 • Chia sẻ kiến thức ngành

Hoạt động phi thương mại

 • Học bổng / tài trợ
 • Tiếp cận cộng đồng
 • Quản trị

Chương trình giảng dạy / Thiết kế nguồn tài liệu học tập

 • Phát triển tiêu chuẩn năng lực
 • Tư vấn chương trình giảng dạy (ngữ cảnh / tùy biến)
 • Nhóm tư vấn ngành nghề

Phát triển kỹ năng / Triển khai đào tạo

 • Thực tập thựuc tế tại nơi làm việc / Thực tập đào tạo nghề
 • Diễn giả khách mời từ ngành/lĩnh vực
 • Các dự án từ ngành/lĩnh vực
 • Khả năng tiếp cận cơ sở vật chất và thiết bị ngành/lĩnh vực
 • Thực tập
 • Học nghề / Thực tập sinh
 • Đánh giá thẩm định

Hoạt động thương mại

 • Điều chỉnh chuyên biệt hoạt động đào tạo và đánh giá
 • Tư vấn
 • Phát triển kinh tế

Kết quả tốt nghiệp

 • Bố trí công việc
 • Phát triển và đào tạo lại cựu sinh viên


Bước 2 Xác định các bên liên quan

 • Thu thập và phân tích thông tin để xác định phạm vi các bên liên quantiềm năng
 • Tạo điều kiện thảo luận với một nhóm nhỏ để xác định tất cả các bên liên quan tiềm năng, chẳng hạn như, chủ lao động địa phương, cơ quan việc làm địa phương, tổ chức cộng đồng và nhóm doanh nghiệp địa phương.
 • Tùy thuộc vào mục đích của quá trình tham gia hợp tác, bạn có thể muốn thu thập và phân tích các thông tin sau để xác định phạm vi của các bên liên quantiềm năng:
 • Dữ liệu về quy mô, tính đa dạng và mức độ phức tạp của ngành (hoặc các ngành) và các phân ngành, được đo bằng số liệu thống kê có sẵn về tổng số việc làm và tỷ lệ việc làm;
 • Thành phần nghề nghiệp của ngành (hoặc các ngành) và phân ngành;
 • Phạm vi của các ngành hoặc chức năng xuyên ngành và sự khác biệt theo chiều ngang và dọc;
 • Phân bổ địa lý của ngành (hoặc các ngành) và phân ngành.

Bây giờ bạn có thể xác định các bên liên quan chính, chẳng hạn như, hiệp hội ngành/lĩnh vực, cơ quan chuyên môn, đoàn thể, nhóm phát triển kinh tế và cơ quan phát triển cụm công nghiệp.
Bắt đầu bằng cách tạo điều kiện thảo luận với một nhóm nhỏ, các Hiệu trưởng, các thành viên của Hội đồngquản lý cơ sở đào tạo và cácChủ doanh nghiệpmà bạn đã có mối quan hệ tốt, ví dụ: Sử dụng kỹ thuật động não với nhóm để nhanh chóng liệt kê càng nhiều bên liên quan càng tốt.
Để xác định tất cả các bên có khả năng liên quan và xem xét các kết luận từ việc phân tích dữ liệu, sử dụng các câu trả lời cho các câu hỏi mẫu sau:

 • Ai là các bên liên quan trong khu vực địa phương chúng ta, người quan trọng để đáp ứng mục tiêu của chúng ta?
 • Các bên liên quan có quyền truy cập vào các thiết bị, công nghệ, thông tin, mạng và chuyên môn cần thiết để góp phần cải thiện chất lượng dịch vụ đào tạo và kết quả sau đại học của chúng ta hay không?
 • Các bên liên quan có uy tín trong lĩnh vực công nghiệp của họ không và mạng lưới của họ mạnh đến mức nào? (Đây là vấn đề về giá trị gia tăng dài hạn của quan hệ hợp tác.)
 • Các bên liên quan sẵn sàng tham gia với cơ sở đào tạo nghề nghiệp như thế nào?
 • Các bên liên quan có bất kỳ ảnh hưởng nào trong mạng lưới kinh doanh địa phương, các nhóm ngành, cộng đồng địa phương, v.v.? Ảnh hưởng của họ nằm ở đâu?
 • Các bên liên quan có đủ ảnh hưởng có thể làm mất uy tín của cơ sở đào tạo hoặc làm chệch hướng quá trình hoạt động nếu họ không được đưa vào chiến lược tham gia hợp tác hay không?

Bước 3 Nhóm các bên liên quan

Sử dụng Khung Ảnh hưởng và Lợi ích để nhóm lại các bên liên quan, được xác định ở một trong bốn ô sauLuôn hiển thị Khung trên đây để giúp mỗi thành viên trong nhóm ghi nhớ từng thành phần trong nhóm.

Đặt tên của các bên liên quan trên một khung như trên, hoặc dán bốn tờ giấy lên tường, sử dụng các bên liên quanđã được xác định trước đó bằng cách viết lên nhãn tự dính, một bên liên quan trên mỗi nhãn.
Vị trí trong mỗi ô của khung nên được thảo luận và thống nhất bởi cả nhóm. Một số bên liên quan có thể được loại bỏ. Tên các bên liên quan có thể được di chuyển cho đến khi nhóm đồng ý với vị trí của từng bên liên quan trên khung.
Sử dụng các hướng dẫn sau đây cho từng phần trong bốn phần của khung:

 • Nhóm ảnh hưởng cao, quan tâm cao, những người ủng hộ: là những người thực sự quan tâm và có ảnh hưởng trong ngành/lĩnh vực của họ và cộng đồng doanh nghiệp địa phương để giúp bạn đạt được mục tiêu (hoặc phá vỡ nó). Đây là những người mà bạn phải làm việc đầy đủ và nỗ lực hết sức, những bên liên quan này sẽ nằm trong danh sách ưu tiên của bạn và bạn có thể lên kế hoạch cho một số chiến lược để thu hút họ.
 • Nhóm ảnh hưởng thấp, quan tâm cao, những người bảo vệ: là những nhóm hoặc tổ chức có liên quan, người có thể hỗ trợ công khai mục tiêu của cơ sở đào tạo trong cộng đồng hoặc ngành, nhưng họ không có mạng lưới quan hệ để tác động đến chiến lược. Nên cung cấp cho họ thông tin và tham khảo ý kiến của họ về các vấn đề và ưu tiên của họ là gì. Họ thường là đại diện chính quyền địa phương, các tổ chức đào tạo hoặc trường học khác, các cơ quan việc làm địa phương và các tổ chức phi chính phủ.
 • Nhóm ảnh hưởng cao, quan tâm thấp, người tiềm ẩn: có quyền lực ảnh hưởng đến việc đạt được mục tiêu nhưng chỉ khi họ thật sự quan tâm; họ có thể không có hứng thú hoặc không tham gia vào việc đào tạo kỹ năng. Cung cấp thông tin hoặc hướng họ đến một chiến dịch nâng cao nhận thức để đảm bảo rằng họ có đầy đủ các thông tin liên quan, thông tin này có thể là về các mối quan hệ đối tác hiện có của cơ sở đào tạo trong ngành/lĩnh vực của họ, kết quả việc làm của sinh viên, v.v.Các bên liên quan này có thể bao gồm các hiệp hội nghề nghiệp, Chủ doanh nghiệp và các cơ quan chuyên môn.
 • Nhóm ảnh hưởng thấp, ít quan tâm, người thờ ơ: là những người ít quan tâm và ít quyền lực, và thậm chí họ có thể không biết sựtồn tại của việc phát triển kỹ năng. Chỉ có thể cung cấp cho những người này thông tin nâng cao nhận thức mà thôi. Các bên liên quan này có thể bao gồm các hiệp hội doanh nghiệp địa phương, Chủ doanh nghiệp địa phương và các tổ chức phi chính phủ địa phương.

Bước 4 Phát triển chiến lược của bạn

Khi khung được hoàn thành:

 • Quyết định mức độ các bên liên quan đánh giá trường dạy nghề về mặt đào tạo sinh viên theo quan điểm của họ
 • Xác định và ghi lại những gì có thể được thực hiện nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu của từng bên liên quan.
 • Nếu có thể, xác định những gì cơ sở đào tạo cần từ mỗi bên liên quan.
 • Sau khi nhóm đã xác định được mỗi bên liên quan cần gì, các bên liên quan đó sẽ được xếp hạng theo mức độ quan trọng của họ để đạt được mục tiêu của chiến lược hợp tác.
 • Sử dụng bảng danh mục hợp tác dưới đây để xác định chiến lược hợp tác bạn cho từng bên liên quan
 • Đối với mỗi chiến lược,  xác định:
 • Nhiệm vụ và thời gian;
 1. Người có trách nhiệm / đầu mối liên hệ;
 2. Yêu cầu về nguồn lực và ngân sách;
 3. Kênh truyền thông;
 4. Giao thức triển khai;
 5. Theo dõi và đánh giá; 
 6. Báo cáo các thành quả hợp tác và kết quả đầu ra

Liên kết website